Skip to content Skip to footer
odm fav-1

Kushtet e përdorimit

(hera e fundit e përditësuar më 7 nëntor 2019)

Me Kushtet e Përdorimit të kësaj faqeje interneti (në tekstin e mëtejmë: Kushtet e përdorimit ) kompania Company ODM Collections Tirana me selinë e saj të regjistruar në Rr. Kavaja Nr.3, ap.14, Tiranë, Shqipëri, numër i regjistruar: _________ (në tekstin e mëtejmë: Kompania ) rregullon kushtet ligjërisht të detyrueshme të përdorimit të Uebsajtit https://odmc.al/ (në tekstin e mëtejmë: Faqja e internetit ).

Duke vizituar faqen tonë të internetit, ju i pranoni këto Kushte Përdorimi dhe merrni përsipër detyrimin të veproni në përputhje me to. Nëse këto Kushte Përdorimi nuk janë të pranueshme për ju, ju lutemi mos hyni në faqen tonë të internetit.

Kompania rezervon të drejtën të ndryshojë dhe ndryshojë këto Kushte të Përdorimit kur është e nevojshme, veçanërisht në rast të ndryshimit të ligjeve përkatëse dhe/ose ndryshimit të formës, formës ose përmbajtjes së kësaj faqe interneti. Prandaj, ju lutemi kontrolloni në çdo pasqyrë të këtyre Kushteve të Përdorimit kur ato janë përditësuar për herë të fundit.

Kompania rezervon të drejtën të kufizojë ose çaktivizojë përdorimin e kësaj faqe interneti në çdo moment.

 1. MBROJTJA E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INTELEKTUALE

Kjo faqe interneti dhe përmbajtja e saj përfaqëson pronësinë intelektuale të Kompanisë. Duke përdorur këtë faqe interneti, Kompania ju ofron vetëm të drejtën e kufizuar dhe të patransferueshme për të përdorur këtë faqe interneti dhe përmbajtjen e saj. Statusi i kompanisë si pronar i të drejtave të pronësisë intelektuale në faqen e internetit dhe përmbajtja e saj duhet të njihet në çdo kohë. Ndalohet çdo riprodhim, përshtatje, rregullim, ndryshim ose çdo formë tjetër modifikimi i faqes së internetit dhe përmbajtjes së saj, si dhe çdo formë e publikimit dhe vendosjes së faqes së internetit dhe përmbajtjes së saj në treg pa pëlqimin paraprak të Kompanisë. Çdo formë e përdorimit të paautorizuar të markës tregtare dhe emrit të biznesit të Kompanisë është e ndaluar.

 1. KUFIZIMET DHE PËRJASHTIMET E PËRGJEGJËSISË

Kjo faqe interneti u drejtohet përdoruesve të interesuar në Republikën e Serbisë me qëllim të ofrimit të informacionit mbi biznesin e kompanisë dhe shërbimet që kompania ofron.

Kompania kërkon të përditësojë rregullisht informacionin e përmbajtur në këtë faqe interneti dhe në përputhje me rrethanat, Kompania pa njoftimin tuaj të mëparshëm mund të ndryshojë, ndryshojë, korrigjojë, plotësojë dhe fshijë përmbajtjen nga kjo faqe interneti. Pavarësisht nga sa u përmend më parë, Kompania nuk garanton saktësinë dhe aktualitetin e informacionit të përmbajtur në këtë faqe interneti.

Kompania kërkon të ofrojë shkallën më të lartë të sigurisë së përdorimit të kësaj faqeje interneti, por Kompania nuk mund të garantojë siguri të plotë, dmth mbrojtjen e faqes së internetit nga malware, gabime ose viruse. Prandaj, ju lutemi të informoheni se jeni të detyruar dhe përgjegjës për ndërmarrjen e të gjitha masave të sigurisë për mbrojtjen e kompjuterit tuaj dhe sistemeve të konfigurimit me qëllim të mbrojtjes së teknologjisë informative që përdorni.

Në masën e lejuar nga ligjet përkatëse, Kompania nuk është përgjegjëse për ndonjë dëmtim të sistemit tuaj, gabime, humbje dhe përdorim të paautorizuar të sistemit tuaj që rrjedhin nga qasja juaj në faqen tonë të internetit.

 1. KUSHTET E PËRDORIMIT TË FAQIT
 • Është e ndaluar të përdoret kjo faqe interneti dhe përmbajtjet e saj në kundërshtim me qëllimin për të cilin ato janë krijuar ose vënë në dispozicion për ju,
 • Ndalohet çdo përdorim i kësaj faqeje interneti dhe përmbajtjes së saj në kundërshtim me ligjet përkatëse, në veçanti çdo formë e përdorimit të faqes së internetit dhe përmbajtjes së saj në një mënyrë që shkel çdo të drejtë të pronësisë intelektuale të Kompanisë ose personave të tjerë,
 • Ndalohet çdo akses i paautorizuar në teknologjitë dhe sistemet e informacionit që lejojnë hyrjen në faqen e internetit dhe mirëmbajtjen e saj dhe përmbajtjen e postuar në të,
 • Përdorimi i faqes së internetit për qëllime mashtruese është i ndaluar, dhe në veçanti mënyra në të cilën shfaqet lidhjet me Kompaninë,
 • Ndalohet përdorimi i faqes në internet në një mënyrë që cenon dinjitetin e personave, të drejtat themelore të njeriut dhe në veçanti të drejtat e privatësisë,
 • Ruajtja e paautorizuar e informacionit të përmbajtur në këtë faqe interneti është e ndaluar,
 • Ndalohet përdorimi i kësaj faqeje interneti dhe përmbajtjes së saj në një mënyrë që lejon transmetimin dhe instalimin e malware, viruseve dhe sistemeve të tjera me qëllim të keq.

Në rast të njohurive në lidhje me veprimet dhe sjelljet e mësipërme, ose çdo veprim tjetër që nuk përputhet me ligjet përkatëse, Kompania rezervon të drejtën t’ju kufizojë ose çaktivizojë aksesin e plotë në Faqen e Internetit. Pavarësisht përmendur më parë, Kompania rezervon të drejtën t’i paraqesë të dhënat tuaja identifikuese , si dhe informacionin e disponueshëm për aktivitetet tuaja tek autoritetet kompetente dhe personat e tjerë të autorizuar, me qëllim fillimin e procedurave të duhura kundër jush. Kompania rezervon të drejtën të kërkojë kompensim nga ju për çdo dëm të shkaktuar kompanisë në lidhje me përdorimin tuaj të pahijshëm dhe të paligjshëm të kësaj faqeje interneti dhe përmbajtjes së saj, dmth kompensimin e dëmit nga çdo formë e përdorimit të kësaj faqeje interneti dhe përmbajtjes së saj në kundërshtim me këtë Kushtet e Përdorimit.

 1. LIDHJE ME FAQET E TJERA

Kjo faqe interneti mund të përmbajë lidhjet me faqet e tjera të internetit. Kushtet e përdorimit dhe aktet e tjera ligjërisht detyruese të rëndësishme për faqet e tilla të internetit, si dhe ligjet përkatëse për faqet e tilla të internetit zbatohen për aksesin dhe përdorimin e faqeve të tilla të internetit.

 1. MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Kompania është e përkushtuar për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ju lutemi të informoheni për dokumentacionin tonë për mbrojtjen e të dhënave:

POLITIKA E PRIVATËSISË

NJOFTIM PËR PËRPUNIM TË TË DHËNAVE

 1. NA KONTAKTONI

Për të gjitha pyetjet dhe sugjerimet në lidhje me përdorimin e kësaj faqeje interneti dhe përmbajtjes së saj, duke përfshirë pyetjet në lidhje me këto Kushte Përdorimi, ju lutemi na kontaktoni përmes të dhënave të kontaktit të mëposhtëm:

Koleksionet ODM:

e Kavajës ”, nr.3, Banesa 14, Tiranë

numri i telefonit: 00355685949000

e-mail: magdhalini.lena@vp.rs

Liderët në rajon

ODMC operon në 6 juridiksione në Ballkanin Perëndimor - Serbi.

Created by Offmars ©

Go To Top