Skip to content Skip to footer

Shërbimet e konsulencës

ODM LOGO SAJT

Merrni vendime të mira biznesi

Ne ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh konsulence për fondet e investimeve dhe investitorët e tjerë që dëshirojnë të hyjnë në tregjet tona. Ekipi ynë me përvojë është jashtëzakonisht i aftë për rregulloret ligjore, industritë kryesore dhe mjediset e biznesit  në Ballkanin Perëndimor. Ne ndihmojmë në identifikimin e mundësive të biznesit, përfshihemi në analizën e detajuar të portofolit të arkëtimeve, rishikojmë dokumentet e ofruara nga klientët shitës dhe ofrojmë çmimin më të mirë për çdo portofol. Shërbimet tona kryesore të këshillimit përfshijnë:

 1. Mbështetje këshillimore, opinione dhe analiza të portofoleve të NPL-ve
 2. Mbajtja e ekspertëve ligjorë të specializuar në portofolet e NPL-ve
 3. Hartimi i kontratave, procedurave dhe akteve nënligjore të përgjithshme dhe të specializuara të korporatës
 4. Pajtueshmëria kundër pastrimit të parave (AML).
 5. Procedurat e rrezikut

Konsulenca jonë shkon përtej investitorëve. Përvoja jonë e gjatë dhe njohuritë e gjera mund të jenë gjithashtu shumë të dobishme për kreditorët, të cilët mund të përfitojnë nga mbështetja jonë në:

 1. Identifikimi i të arkëtueshmeve dhe portofoleve jofunksionale
 2. Përdorimi i kritereve kryesore për të segmentuar dhe optimizuar portofolet jo-performuese
 3. Miratimi i strategjive dhe opsioneve më të mira për adresimin e të arkëtueshmeve joperformuese
 4. Monitorimi dhe mbikëqyrja e zbatimit
anthony-tyrrell-Bl-LiSJOnlY-unsplash
 • Ekzaminimi i detajuar i të arkëtueshmeve të debitorëve të falimentuar dhe vlerësimi i pasurive të falimentimit dhe renditja e përparësisë së kreditorëve
 • Vlerësimi nëse të arkëtueshmet rrezikojnë të parashkruhen për shkak të parashkrimit dhe veprimeve të mundshme ligjore për të zgjatur afatet kohore për mbledhjen
 • Vlerësimi dhe vlerësimi i të arkëtueshmeve të siguruara nga lloje të tjera të kolateralit (të tilla si letrat me vlerë, aktivet e luajtshme dhe të ngjashme)
 • Këshillimi i klientëve rreth llogarive të arkëtueshme që mund të jenë tepër të shtrenjta ose të komplikuara për t’u shitur ose ku hipotekat nuk mund të transferohen
 • Negocimi i drejtpërdrejtë dhe harmonizimi i procesit me klientët me kërkesë të debitorëve
 •  
6 jurisdikcija

Shërbimet e konsulencës përfshijnë:

 • Vlersimi i duhur i portofolit dhe vlerësimi i arkëtueshmërisë gjatë një periudhe pesëvjeçare, bazuar në portofolet e ngjashme të analizuara më parë
 • Shqyrtimi i detajuar i dokumentacionit të klientit, analiza e të gjithë informacionit në dispozicion dhe vlerësimi nëse dokumentet dhe të dhënat janë të mjaftueshme për të vazhduar me mbledhjen
 • Kur të arkëtueshmet janë të siguruara me kolateral të pasurive të paluajtshme, duke verifikuar statusin ligjor të pronës dhe opsionet për shitjen e saj në një periudhë të arsyeshme kohore
 • Vlerësimi i pasurive të paluajtshme duke përdorur vlerësues të licencuar të pronës
absolutvision-uCMKx2H1Y38-unsplash-min

Pyetjet e bëra më shpesh

Firmat konsulente zakonisht përdorin një qasje të kombinuar, duke përfshirë analizën e rrezikut të kredisë, segmentimin e portofolit sipas nivelit të rrezikut, strategji të personalizuara për lloje të ndryshme debitorë dhe mjete ligjore për arkëtim. Taktikat e negociatave në drejtim të ristrukturimit të borxhit mund të përdoren gjithashtu për të arritur një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët.

Konsultimi mund të ndihmojë në përmirësimin e procedurave të vlerësimit të besueshmërisë së klientit, zhvillimin e politikave dhe procedurave rigoroze të kredisë dhe zbatimin e mjeteve për monitorimin dhe menaxhimin e rreziqeve të kredisë. Për më tepër, këshillimi në lidhje me sigurimin e të arkëtueshmeve dhe aplikimi i instrumenteve të duhura ligjore janë jetike në uljen e rrezikut.

Përparësitë përfshijnë aksesin në ekspertizë, përvojë dhe burime që stafi i brendshëm mund të ketë nevojë për të fituar. Kompanitë mund të sjellin një perspektivë të re dhe qasje inovative për problemet e grumbullimit. Megjithatë, sfidat mund të përfshijnë kostot e angazhimit të një firme konsulente, nevojën për përafrimin e strategjive dhe mundësinë e kontrollit të reduktuar mbi proceset e grumbullimit.

ODMC ofron një gamë të gjerë shërbimesh këshillimi për fondet e investimeve dhe investitorët e tjerë. Këto përfshijnë këshillimin, analizën e portofolit të NPL-ve (kredi me probleme), angazhimin e ekspertëve ligjorë, hartimin e kontratave dhe procedurave, Pajtueshmërinë me PPP( parandalimi i pastrimit te parave) dhe menaxhimin e rrezikut.

ODMC ndihmon në identifikimin e mundësive të biznesit, kryerjen e një analize të detajuar të portofolit të të arkëtueshmeve , kryerjen e vlerësimit të dokumentacionit dhe propozimin e çmimit optimal për portofolin.

Pajtueshmëria me PPP brenda ODMC i referohet pajtueshmërisë me rregulloret mbi parandalimin e pastrimit të parave, e cila përfshin vendosjen e procedurave dhe politikave për të parandaluar aktivitetet e paligjshme financiare.

ODMC kryen kujdesin e duhur për portofolin dhe vlerëson mundësinë e arkëtimit gjatë pesë viteve, duke marrë parasysh portofolet e ngjashme të përpunuara më parë.

ODMC kontrollon statusin ligjor të pasurive të paluajtshme, siguron pretendimet dhe vlerëson mundësinë e shitjes së këtyre pronave brenda një afati të arsyeshëm kohor.

Liderët në rajon

ODMC operon në 6 juridiksione në Ballkanin Perëndimor - Serbi.

Created by Offmars ©

Go To Top