Skip to content Skip to footer
odm fav-1

Politikat e privatësisë

Kompania ODM Collections me selinë e saj të regjistruar në Rruga Kavajes”, SH/K 3,  Apt.14, Tiranë, me numër të regjistruar: __________ (në tekstin e mëtejmë: Kompania ) bën çdo përpjekje për të respektuar rregullat përkatëse për mbrojtjen e të dhënave personale dhe për të mundësuar ushtrimin e të drejtave të subjektet e të dhënave. Prandaj, kjo Politikë e Privatësisë është bërë në përputhje me LIGJIN Nr.9887, datë 10.3.2008 ( i ndryshuar) PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, duke përfshirë aktet nënligjore të tij (në tekstin e mëtejmë: Ligjet përkatëse).

Kjo Politikë e Privatësisë ofron vetëm rishikimin e përgjithshëm të sistemit të përpunimit dhe mbrojtjes së të dhënave personale të zbatuar nga Kompania. Prandaj, Kompania, nëse është e nevojshme, dhe veçanërisht me kërkesën tuaj, mund t’ju ofrojë informacion shtesë në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale.

Kompania rezervon të drejtën të modifikojë dhe plotësojë këtë Politikë të Privatësisë nëse është e nevojshme, veçanërisht në rast të ndryshimit të ligjeve përkatëse dhe/ose metodave të përpunimit dhe masave për mbrojtjen e të dhënave personale. Prandaj, sa herë që rishikoni këtë Politikë të Privatësisë, ju lutemi kontrolloni se kur është përditësuar për herë të fundit.

Kjo politikë e privatësisë ofron informacion mbi:

 1. MËNYRA E MBLEDHJES DHE PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE
 2. KATEGORITË E SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE TË MBULUARA NGA PËRPUNIMI I TË DHËNAVE DHE QËLLIMET E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE
 3. PERSONAVE TË CILËVE TË ZBULOJMË TË DHËNAT PERSONALE
 4. COOKIES
 5. TRANSFERIMET E TË DHËNAVE
 6. MASAT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE
 7. USHTRIMI I TË DREJTAVE TË SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE
 8. TË DHËNAT E KONTAKTIT TË KOMPANISË
 9. MËNYRA E MBLEDHJES DHE PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Kompania kërkon të mbledhë të dhëna personale drejtpërdrejt nga subjekti i të dhënave. Si rregull, ky do të jetë rasti kur ne vendosim kontaktin dhe bashkëpunimin e parë me ju. Megjithatë, në raste të caktuara, mbledhja e të dhënave personale drejtpërdrejt nga subjekti i të dhënave nuk është e mundur ose nuk është një zgjidhje efektive duke pasur parasysh natyrën, bazën ligjore dhe qëllimet e përpunimit të të dhënave. Prandaj, Kompania mund të mbledhë dhe përpunojë të dhënat tuaja personale të dhëna nga palët e tjera. Personat e tjerë janë, si rregull, Klientë, gjegjësisht subjekte me të cilat Shoqëria ka kontratë. Në të njëjtën kohë, duke pasur parasysh natyrën, bazën ligjore dhe qëllimet e përpunimit të të dhënave, të dhënat tuaja personale mund t’i zbulohen Kompanisë nga autoritetet kompetente shtetërore dhe persona të tjerë në procedurat e duhura gjyqësore, administrative ose të zbatimit dhe të sigurisë. Pavarësisht mënyrës se si grumbullohen të dhënat personale, Kompania është e fokusuar në krijimin dhe zbatimin e mekanizmave të duhur për të mundësuar ushtrimin e të drejtave të individëve të rregulluara nga ligjet përkatëse.

Gjatë përpunimit të të dhënave tuaja personale, Kompania respekton parimet bazë të përpunimit të përcaktuara nga ligjet përkatëse. Prandaj, Kompania përpiqet që përpunimi i të dhënave tuaja personale të jetë i ligjshëm, i drejtë dhe transparent dhe të kryhet vetëm në masën e nevojshme për përmbushjen e qëllimeve të përcaktuara shprehimisht dhe të justifikuara. Duke pasur parasysh faktin se përpunimi i të dhënave personale krijon një sërë detyrimesh për Kompaninë, Kompania ka interes të përpunojë minimumin e të dhënave personale të nevojshme për përmbushjen e qëllimeve të përpunimit të të dhënave brenda afateve të justifikuara nga qëllimi i përpunimin e të dhënave. Ne përpiqemi t’i mbajmë të dhënat tuaja personale të përditësuara dhe të sakta dhe në këtë drejtim ju ftojmë të na ndihmoni duke vënë në dukje nevojën për të korrigjuar dhe plotësuar të dhënat tuaja. Kompania ndërmerr një sërë masash dhe investon burime të konsiderueshme për krijimin e një sistemi efektiv të mbrojtjes së të dhënave tuaja personale.

 1. KATEGORITË E SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE TË MBULUARA NGA PËRPUNIMI I TË DHËNAVE DHE QËLLIMET E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE

Kompania përpunon të dhënat e punonjësve të saj dhe personave të tjerë të angazhuar, si dhe të dhënat personale të kandidatëve për punësim, gjegjësisht për vendosjen e bashkëpunimit afarist me Kompaninë, vetëm për qëllime dhe në masën e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve ligjore të Kompanisë në fushën e punës, sigurimeve shoqërore, mbrojtjes sociale dhe detyrimeve të tjera ligjore të Shoqërisë lidhur me vendosjen e marrëdhënies së punës, gjegjësisht vendosjen e bashkëpunimit me këta persona, si dhe për lidhjen dhe zbatimin e kontratës së punës, apo të tjera. kontrata e lidhur me këta persona.

Kompania gjithashtu përpunon të dhënat personale të personave të cilëve Kompania ose një person të cilit Kompania u ofron shërbime në fushën e biznesit të Kompanisë ka një pretendim, me qëllim mbledhjen ose realizimin e pretendimit në fjalë.

Kompania gjithashtu përpunon të dhënat personale të përdoruesve të Uebsajtit me qëllim që të mundësojë përdorimin më efikas të Faqes, përmirësimin e biznesit dhe punës së Kompanisë dhe Uebsajtit.

 1. PERSONAVE TË CILËVE TË ZBULOJMË TË DHËNAT PERSONALE

Politika bazë e Kompanisë nga aspekti i ndarjes apo shkëmbimit të të dhënave personale është që të njëjtën gjë të ndërmarrë vetëm nëse është e nevojshme, në përputhje me të gjitha rregullat dhe detyrimet e përcaktuara nga ligjet përkatëse në lidhje me një transferim të tillë.

Duke marrë parasysh faktin se kushtet moderne të të bërit biznes kërkojnë ndarje dhe specializim pune, të dhënat tuaja personale mund t’u transferohen personave të angazhuar nga Kompania për ofrimin e shërbimeve të specializuara, ose aplikacionet dhe teknologjitë e të cilëve përdor Kompania, në masën që një dërgesë e tillë është e nevojshme. për ekzekutimin e një kontrate të lidhur me këto subjekte.

Të dhënat tuaja personale gjithashtu mund t’u zbulohen autoriteteve kompetente në procedurat për ushtrimin e të drejtave tuaja dhe/ose të drejtave të Kompanisë, si dhe për ekzekutimin, mbikëqyrjen e ekzekutimit dhe vërtetimin e përmbushjes së detyrimeve tuaja dhe/ose të Shoqëria e krijuar me ligj ose kontratë.

 1. COOKIES

Për përdorim më efikas dhe më të mirë të funksioneve të faqes sonë të internetit, si dhe për të përmirësuar faqen e internetit dhe biznesin e kompanisë, Kompania përdor “Cookies”: “cookies” të sesioneve dhe “cookies” të palëve të treta. Mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave personale nëpërmjet Cookies KËTU .

 1. TRANSFERIMET E TË DHËNAVE

Dëshirojmë t’ju informojmë se Kompania nuk transferon të dhëna personale jashtë kufijve të Republikës së Serbisë, me përjashtim të informacionit të mbledhur përmes cookies të palëve të treta që mund të ruhen në serverë jashtë Republikës së Serbisë.

Kur merret parasysh natyra, baza ligjore dhe qëllimet e përpunimit, lind nevoja për transferimin e të dhënave personale në vende të tjera dhe organizata ndërkombëtare, nëse këto vende dhe organizata ndërkombëtare nuk ofrojnë një nivel adekuat të mbrojtjes në përputhje me rregulloret përkatëse, Kompania do të përpiqet të sigurojë zbatimin e masave të duhura për mbrojtjen e të dhënave personale.

 1. MASAT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Kompania është duke ndërmarrë hapa të rëndësishëm në lidhje me edukimin e punonjësve të saj dhe personave të tjerë të angazhuar për çështjet që lidhen me mbrojtjen e të dhënave personale. Të gjithë personat e përfshirë në përpunimin e të dhënave personale e kryejnë përpunimin në bazë të autoritetit të dhënë nga Kompania në të cilën rregullohen kufizimet në aksesin dhe përpunimin e të dhënave personale, kushtet dhe përgjegjësitë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale. Prandaj, parimi i bazës së nevojës për të ditur zbatohet brenda Kompanisë. Në të njëjtën kohë, të gjithë personat e përfshirë në përpunim janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin e të dhënave që lidhen me përpunimin.

Për të siguruar pajtueshmërinë me rregulloret përkatëse, Kompania ka sjellë një sërë procedurash dhe aktesh të brendshme të zbatueshme për përpunimin e të dhënave personale brenda Kompanisë. Në të njëjtën kohë, kompania fitoi gjithashtu një Certifikatë të Zbatimit të Sistemit të Menaxhimit që përputhet me kërkesat e ISO / IEC 27001: 2013.

Kompania merr masat e duhura të mbrojtjes fizike dhe teknike të të dhënave personale që parandalon aksesin dhe përpunimin e paautorizuar të të dhënave personale, por në të njëjtën kohë mbron integritetin e të dhënave personale. Masat e aplikuara për mbrojtjen e të dhënave personale testohen nga Kompania për të vlerësuar nevojën për përmirësim dhe modifikim të masave të tilla.

 1. USHTRIMI I TË DREJTAVE TË SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE

Për më shumë informacion mbi përpunimin e të dhënave personale të kryera në lidhje me këtë faqe interneti, klikoni KËTU .

Procedurat e brendshme brenda Kompanisë, si dhe kontratat e lidhura nga Kompania me persona të tjerë, krijojnë mekanizma për të mundësuar ushtrimin e të drejtave të personave, të dhënat personale të të cilëve përpunohen. Nëse Kompania nuk është e autorizuar t’i përgjigjet kërkesës tuaj në rastin konkret, Kompania do t’ia përcjellë kërkesën tuaj personit të autorizuar.

Për të mundësuar ushtrimin e të drejtave të personave në mënyrë më efikase, Kompania ka përcaktuar një formë kërkese për ushtrimin e të drejtave të personave në lidhje me përpunimin e të dhënave personale. Formularin e kërkesës mund ta shkarkoni KËTU .

Natyrisht, ju nuk jeni të detyruar të përdorni formularin e bërë nga Kompania, gjegjësisht mund ta paraqisni kërkesën në formë të lirë ose në çfarëdo mënyre tjetër që ju duket më e përshtatshme, pra në një mënyrë që ju duket më e thjeshtë dhe më efikase.

 1. NA KONTAKTONI

Për të gjitha pyetjet shtesë, veçanërisht për paraqitjen e kërkesës për ushtrimin e të drejtave tuaja që rrjedhin nga përpunimi i të dhënave, ju lutemi na kontaktoni përmes të dhënave të mëposhtme të kontaktit:

ODM Collections:

Rruga Kavajes”, SH/K 3,  Apt.14,  ,Tiranë

numri i telefonit: 00355685949000

e-mail: magdhalini.lena@vp.rs

 ZYRTARI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE TË KOMPANISE

Rruga Kavajes”, SH/K 3,  Apt.14,

numri i telefonit: 00355685949000

e-mail: magdhalini.lena@vp.rs

Liderët në rajon

ODMC operon në 6 juridiksione në Ballkanin Perëndimor - Serbi.

Created by Offmars ©

Go To Top