Skip to content Skip to footer
odm fav-1

Njoftim për përpunimin e të dhënave

Për të respektuar rregulloret përkatëse të Republikës së Shqipërisë në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të drejtat tuaja si person të dhënat personale të të cilit përpunohen, Kompania ODM Collections Tirana me selinë e saj të regjistruar në Rr . Kavajë nr.3, ap.14 , Tirana Albania , numri i regjistruar: __________ (në tekstin e mëtejmë: “ Shoqëria ” ose “ Kontrolluesi i të Dhënave ”) ju jep informacionin në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale.

I KONTROLLUESI I TË DHËNAVE:

Shoqëria ODM Collections Tirana me selinë e saj të regjistruar në Rrugën e Kavajës Nr.3, ap.14, Tiranë Shqipëri, numër i regjistruar: __________ është Kontrolluesi i të Dhënave.

e-mail: office@odmc.rs
Numri i telefonit: 00355685949000
adresa: Rruga e Kavajes , nr.3, ap.14, Tiranë, Shqipëri.

Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave të Kompanisë:
e-mail: magdhalini.lena@vp.rs
numri i telefonit: 00355685949000
adresa: Rruga e Kavajës , nr.3, ap.14, Tiranë, Shqipëri.

Nëse kontrolluesi i të dhënave e kryen përpunimin përmes një personi tjetër fizik ose juridik
(në tekstin e mëtejmë: “ Përpunuesi i të dhënave ” ), përpunimi nga ai person do të rregullohet me kontratë ose akt tjetër ligjërisht të detyrueshëm.

II QËLLIMET E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE:

Kontrolluesi i të Dhënave përpunon të dhënat tuaja personale për të vepruar në përputhje me kërkesat tuaja të paraqitura përmes faqes sonë të internetit, duke përfshirë reklamimin e nevojës për të punësuar njerëz të rinj dhe veprimin në aplikimin tuaj për vendosjen e punësimit në Kompani.

Në të njëjtën kohë, Kontrolluesi i të Dhënave përdor Cookies në vijim:

 • Kukit e sesionit – skedarë të përhershëm dhe të përkohshëm që ofrojnë regjistrim të aktiviteteve tuaja në Uebfaqe, me qëllim që ta bëjnë faqen më efikase dhe më të shpejtë;
 • Cookies nga palët e treta – përfshin përdorimin e mjeteve analitike që ofrojnë të dhëna statistikore në formë të përmbledhur që kontribuojnë në performancën dhe prezantimin e faqes së internetit dhe përmirësojnë shërbimet e ofruara nga Kompania përmes faqes së internetit, si dhe përmirësojnë operacionet e Kompanisë.

III BAZA LIGJORE PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE:

Përpunimi i të dhënave tuaja personale është i nevojshëm për përmbushjen e qëllimeve të përshkruara në Pjesën II të këtij njoftimi.

Ne do t’i përpunojmë të dhënat tuaja personale vetëm në bazë të pëlqimit tuaj. Duke dorëzuar të dhënat tuaja personale përmes kanaleve të komunikimit të vendosura në faqen e internetit, ju konsiderohet se keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale sipas kushteve dhe në mënyrën e përshkruar në këtë njoftim.

Kur hyni në faqen e internetit, ju jepet një njoftim i shkurtër për cookie me një lidhje për këtë njoftim. Qasja dhe përdorimi i kësaj faqeje interneti nënkupton që ju keni rënë dakord me përdorimin e Cookies, përveç nëse i keni çaktivizuar ato.

Nëse ju nuk jepni pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja personale, dmth nëse nuk jepni të dhëna personale, ne nuk do të jemi në gjendje të veprojmë në përputhje me kërkesën tuaj.

Nëse përdorni opsionin për të çaktivizuar Cookies, ato nuk do të përdoren. Megjithatë, ne theksojmë se çaktivizimi i “Cookies” mund të ngadalësojë ose çaktivizojë disa veçori të Uebsajtit. Ju mund t’i çaktivizoni “Cookies” përmes menysë së shfletuesit tuaj, ku rregullisht mund të zgjidhni të ktheni pranimin e “Cookies” dhe/ose të zgjidhni të fshini të gjitha “Cookies” në pajisjen tuaj.

Ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave në çdo kohë. Pas tërheqjes së pëlqimit, përpunimi i të dhënave tuaja personale është i ndaluar dhe të dhënat tuaja personale do të fshihen. Megjithatë, tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave të kryera tërheqja paraprake. Në rast të tërheqjes së pëlqimit, përpunimi i mëtejshëm i kërkesës suaj të paraqitur përmes Faqes së internetit do të pezullohet dhe përdorimi i Cookies do të çaktivizohet.

KATEGORITË IV TË TË DHËNAVE PERSONALE:

Bazuar në pëlqimin tuaj të dhënë në përputhje me këtë njoftim, ne do të përpunojmë të dhënat personale të mëposhtme: emrin dhe mbiemrin, adresën e postës elektronike, telefonin e kontaktit dhe informacione të tjera që i jepni kompanisë në formën e mesazhit, adresës IP, të mëparshme vizitat në faqen e internetit, koha e hyrjes suaj në faqen e internetit dhe koha e ndërprerjes së përdorimit të faqes në internet, veprimet e kryera në faqen e internetit, vendndodhjen, informacionin mbi pajisjen dhe softuerin nga i cili është aksesuar Uebfaqja.

V PËRPUNIMI I TË DHËNAVE:

Në lidhje me të dhënat personale të lartpërmendura , dhe për qëllimet e përmendura më sipër, ne mund të ndërmarrim veprimet e mëposhtme të përpunimit: mbledhje duke bërë një foto ose video, regjistrim, dublikim, kopjim, transmetim, kërkim, renditje, ruajtje, ndarje, kryqëzim, bashkimi, përkthimi, redaktimi, ofrimi, përdorimi, zbulimi, zbulimi duke ngarkuar ose postuar ose duke i vënë në dispozicion, duke fshehur, zhvendosur ose ndryshe duke i bërë ato të padisponueshme.

VI MARRËSIT:

Duke marrë parasysh natyrën, qëllimin, rrethanat dhe qëllimin e përpunimit, të dhënat tuaja personale mund të vihen në dispozicion të:

 • Punonjësit dhe personat e tjerë të angazhuar brenda Kompanisë,
 • Personat e punësuar nga Kompania për të ofruar shërbime të specializuara – për shembull: shërbimet e kontabilitetit, mbështetje për IT, shërbime ligjore,
 • Autoritetet kompetente shtetërore dhe personat e tjerë të autorizuar, për aq sa është e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve ligjore të Shoqërisë, pra për përgatitjen e lidhjes dhe ekzekutimin e kontratës së lidhur me ju,
 • Ofruesit e kukive të palëve të treta.

VII TRANSFERIMI I TË DHËNAVE:

Ju lutemi të informoni se të dhënat tuaja personale të mbledhura në lidhje me paraqitjen e një kërkese në kompani nuk transferohen jashtë Republikës së Serbisë.

Ju lutemi të jeni të informuar se të dhënat tuaja personale të mbledhura përmes cookies të palëve të treta mund të ruhen në serverë jashtë kufijve të Republikës së Serbisë.

Nëse ka nevojë për transferim të të dhënave në vendet që nuk janë palë kontraktuale të Konventës së Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale, ose që nuk ofrojnë një nivel të përshtatshëm mbrojtjeje në përputhje me rregulloret përkatëse në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale të Republikës së Serbisë, Kontrollorët e të Dhënave dhe palët e treta do të marrin masa për mbrojtjen e të dhënave personale dhe do të veprojnë në përputhje me procedurën e përcaktuar nga rregulloret përkatëse për mbrojtjen e të dhënave personale.

VIII PERIUDHA E RUAJTJES SË TË DHËNAVE:

Të dhënat personale të mbledhura në përputhje me këtë njoftim do të ruhen dhe përpunohen për periudhën e nevojshme për të përpunuar dhe vepruar në përputhje me kërkesat tuaja. Të dhënat e mbledhura përmes skedarëve të sesionit përpunohen gjatë një periudhe maksimale prej 24 muajsh. Të dhënat e mbledhura përmes cookies të palëve të treta do të përpunohen brenda afateve të rregulluara nga politika e ruajtjes së palës së tretë.

IX TË DREJTAT QË RIDHEN NGA PËRPUNIMI:

 1. të drejtën për t’u informuar në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, ose të drejtën për të kërkuar dhe marrë informacion shtesë në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale,
 2. e drejta e aksesit, dmth. njohuri për të dhënat personale që ne përpunojmë për ju,
 3. të drejtën për të marrë një kopje të të dhënave personale që ne përpunojmë për ju,
 4. të drejtën për të kërkuar korrigjimin, plotësimin dhe përditësimin e të dhënave personale që përpunojmë për ju,
 5. të drejtën për të kërkuar fshirjen e të dhënave tuaja personale,
 6. të drejtën për të kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale,
 7. e drejta e transportueshmërisë së të dhënave tuaja personale, e cila përfshin të drejtën tuaj për të marrë të dhënat që na keni dhënë më parë në një formë të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshme në mënyrë elektronike, si dhe për t’ia kaluar të dhënat një personi tjetër ose për të kërkuar që të dhënat Kontrolluesi transmeton drejtpërdrejt të dhënat tek një person tjetër.

Ju mund të paraqisni kërkesë për ushtrimin e të drejtave tuaja duke përdorur formularin e ofruar nga Kompania, të cilin mund ta gjeni KËTU ose në çfarëdo mënyre tjetër që e shihni të përshtatshme.

Krahas të drejtave të mësipërme, ju keni të drejtë të bëni ankesë pranë Komisionerit për Informimin e Rëndësisë Publike dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Për më shumë informacion mbi politikën e privatësisë së Kompanisë, shihni Politikën tonë të Privatësisë .

Liderët në rajon

ODMC operon në 6 juridiksione në Ballkanin Perëndimor - Serbi.

Created by Offmars ©

Go To Top